ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΑΜΚΕ  «Υποτροφίες  Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά»  ανοίγει ξανά και φέτος τις πόρτες της και θα χορηγήσει νέες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Προσκαλεί νέους και νέες με λαμπρά μυαλά να μεγαλώσουν την οικογένεια των υποτρόφων μας, όπου περήφανα στηρίζουμε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, συμβάλλοντας έτσι σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.

Η ΑΜΚΕ  «Υποτροφίες  Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά»  προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε απόφοιτους λυκείου ή τελειόφοιτους φοιτητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για προγράμματα που ξεκινούν το πανεπιστημιακό έτος 2022-2023 θα χορηγηθούν έως 6 Υποτροφίες :

 • Για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές επιπέδου Bachelor, Master και PHD σε όλα τα επιστημονικά πεδία (υγείας, οικονομίας, τεχνών, κλπ.).
 • Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Για προγράμματα που ξεκινούν το 2022-2023.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ σε ένα πρόγραμμα & σε ένα πανεπιστήμιο.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 Επίπεδο Σπουδών Ελλάδα Εξωτερικό
Προπτυχιακό Πρόγραμμα €6.000 €10.000
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα €8.000 €12.000
Διδακτορικό Πρόγραμμα €10.000 €15.000
 • Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Δευτέρα 25/07/2022, στις 23:59μμ.
 • *Τα αποτελέσματα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα ανακοινωθούν έως 18/9/22 λόγω παράτασης της υποβολής αιτήσεων.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Λεωφόρος Καποδιστρίου 38-40,
  Μαρούσι ΤΚ 15123
 • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε [email protected]
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • 1. Απολυτήριο από Λύκειο Μέσης Εκπαίδευσης
 • 2. Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων διαφορετικός από τόπο μεταπτυχιακών σπουδών κατά προτίμηση.
 • 3. Να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλον φορέα ή άλλη οικονομική ενίσχυση.
 • 4. Να έχει ολοκληρώσει έως την ηλικία των 23 ετών το πρώτο πτυχίο και έως 25 ετών το μεταπτυχιακό
  *Τα ανωτέρω ηλικιακά όρια δεν ισχύουν για τις σπουδές με εξαετή κύκλο φοίτησης.
 • 5. Περιγραφή επιλογής προγράμματος σπουδών και Πανεπιστημίου.
 • 6. ∆ιάρκεια σπουδών προγράμματος που έχει ολοκληρώσει.
 • 7. 'Eχει συγκεντρώσει στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον δεκαεπτά χιλιάδες μόρια (17.000) χωρίς τα ειδικά μαθήματα στη διαδικασία Πανελλαδικών Εξετάσεων του Μαΐου-Ιουνίου 2022.
 • 1. Πρώτο Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστήμιου ή επιπέδου Bachelor / Master ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών ξένου Πανεπιστημίου.
 • 2. Πρόγραμμα με έναρξη το 2022-2023.
 • 3. Διάρκεια προγράμματος βάσει του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
 • 4. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • 5. Πλήρης Φοίτηση (full-time).
 • 6. Ετήσια αξιολόγηση προόδου σπουδών για την παράταση της υποτροφίας.
 • 1. Πανεπιστήμιο φοίτησης για μεταπτυχιακούς σπουδαστές
   ∙Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων.
   ∙Κάτοχοι ισότιμων τίτλων από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.
 • 2. Ελάχιστη Βαθμολογία Απολυτηρίου
   ∙International Baccalaureate (IB): 30/45
   ή Απολυτήριο Γενικού Λυκείου: 17,5/20.
 • 3. Ελάχιστη Βαθμολογία Πτυχίου
   ∙Ελληνικά Πανεπιστήμια: Λίαν Καλώς
   ∙Γαλλικά Πανεπιστήμια: Λίαν Καλώς
   ∙Γερμανικά Πανεπιστήμια: Λίαν Καλώς

Δικαιολογητικά Έγγραφα

 • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Βεβαίωση προσφοράς θέσης από το Πανεπιστήμιο εάν υπάρχει.
 • Πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος (από το website του Πανεπιστημίου).
 • Απολυτήριο Λυκείου και Αναλυτική Βαθμολογία για απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Επίσημη πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας γονέα.
 • Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα, αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), εφόσον υποβάλλονται, του τελευταίου και προηγούμενου φορολογικού έτους του υποψηφίου και των γονέων του (2021 & 2020 αντίστοιχα). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κ.λπ.) κατά την κρίση του υποψηφίου.
 • Συστατικές επιστολές
 • Αυτοπεριγραφική έκθεση
 • Απαιτείται μετάφραση για όσα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα εκτός ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής.
 • Οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων θα πρέπει να προσκομίσουν το πρόγραμμα σπουδών του πτυχίου τους, από το οποίο προκύπτει η διαβάθμιση βαθμολογίας και διάκρισης του πτυχίου τους.
 • Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός πτυχίου, σειρά κατάταξης, συμμετοχή σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά).
 • Κύρος Πανεπιστημίου & επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών.
 • Οικονομική κατάσταση & κοινωνικά κριτήρια
 • Τεκμηρίωση επιλογής προγράμματος σπουδών & Πανεπιστημίου.
 • Αρτιότητα αίτησης υποτροφίας.
 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Προς διευκόλυνση των υποψηφίων και επιλαχόντων, η Εταιρεία δύναται να προβεί σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και της υλοποίησης του προγράμματος λόγω έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
 • Μετά την τελική υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν δύναται να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται την υποτροφία, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους αξιολογεί η ΑΜΚΕ κατά την κρίση της.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος λάβει απορριπτική απάντηση από το Πανεπιστήμιο μετά την υποβολή της αίτησής του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την ΑΜΚΕ..
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από την ΑΜΚΕ, επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, οφείλει να ενημερώσει την ΑΜΚΕ και αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το πρόγραμμα υποτροφιών της ΑΜΚΕ.
 • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.